Moabot ang ugma (Tomorrow will come)

Nagahilak ako nga naghuna-huna nagnong naingon ani ang akong kinabuhe. (I'm crying while thinking why my life turned to be like this.) Gusto raman unta ko ang malipayong pamilya kay bata pako gibiyaan nakos akong ginikanan. (All I wanted was a happy family because when I was young my parents left me.) Gipakaslan nako ang babae nga akong gihigugma og nagtoo ko nga gihigugma sad ko niya. (I married this girl I love whom I believe she loves me as well). Pero sayop ko kay sukad nga nagka-anak nami wala naman sya'y paki sa akong sa among anak. (But I was wrong since we have a child she doesn't care for us anymore.)

pixabay

"Asa imong Mama Jun?" Gipangutana nako akong anak nga laki kay hapon na naa raman sya's gawas naglingkodlingkod.
("Where is your Mom Jun?" I asked my son because it's afternoon already and he is outside sitting.)

"Wala paman sya Pa, gigutom na baya ko Pa." Tubag niya.
("She isn't home Dad, I'm hungry Dad." He replied.)

Mitulo og kalit akong luha nagtan.aw sa kahimtang sa akong anak. Gikumot akong dughan nag huna-huna ky naa man unta sya'y ginikanan apan mura ramag akong kahimtang sauna. (My tears suddenly fall as I'm watching my son. My chest is being squeezed thinking that he has parents but why he looks like me when I didn't have one.) Gigunitan nako iyang kamot og gidala sa sulod. Gipalingkod nako sa lamesa samtang nagluto kog pagkaon. (I hold his hand and I bring him inside. I let him sit at the table while I'm cooking food.) Taud-taud miabot akong asawa samtang nagkaon ang among anak. (A little while my wife arrived while our son is eating.) Gitawag nako sya para mag storya adtos kwarto. Dili ko gusto makig tinubagay sa atubangan sa bata. (I called her to talk into our room. I don't want to argue in front of our children.) Pero wala sya mipatoo og miengon hinuon, "Nagkaon naman dy ang bata, molakaw sako." (But she didn't listen and just said, "The child is eating already, I will go now.") Dili ko gusto mosyagit kay adunay bata, maong gipogngon nako akong kapungot samtanf naghilak sa hilom. (I don't want to shout because there's a child, I just restrain myself and crying in silence.)

pixabay

Sa panahon sa akong kagool pasalamat ko kay naa koy amiga og katrabaho para kasumbongan. (In times like this I'm still thankful that I have a friend and workmate that I can lean on.) Siya si Samantha, dogy na nako sya katrabaho. Usahay makaingon ko nga sya nalang unta akong naasawa. (She is Samantha, she's my workmate for long. Sometimes I'm hoping that she should be the I chose to be my wife.) Mo atiman gyud sya sa akoa, usahay dalhon ko niyag lutong bahay sa gitrabahoan namo. Makabantay jud ko kung unsa iyang tagad nako pero di naman ko pwede lagi. (She cares to me, sometimes she brings me a home cook food in our workplace. I can feel how she treated me but I'm not available.)

"Daghan jud kaayong salamat Samantha sa tanan." Sulti nako sa iyaha samtang naglakaw mi paengon sa balay.
("Thank you very much, Samantha, for everything." I said to her while we're going to my house.)

"Sus oi, ok rana. Kita-kita ramay magdamyan baya og usa pa nalipay man sad ko." Tubag niya.
"Oh come on, it's fine. It's us who will comfort each other and besides, I'm happy," She replied.)

Miabot mi sa balay og natunong nga naa akong asawa naghulat. Nag mog-ot kini nga nakakita naa si Samatha kauban nako. (We arrived in the house and my wife is waiting outside. Her face is frowning seeing Samantha's with me.)

"Uy, dia na sad ning imong amigang sigeg sunod-sunod nmo." Insultong sulti niya nga nagtan.aw ni Samantha.
("Oh, here's your friend who always following you." Insulting words from her.)

"Wala ni sya nag sunod-sunod sa akoa. Ako sya'ng gipauban kay birthday ni Jun og gusto nako sya ang magluto. Kahibawo kong wala na sad ka pero himala naa ka karon nga sayo pa man." Ako syang gitubag para depensahan si Samantha og mipahiyom si Samatha.
(She's not following me. I let her come with me because it's Jun birthday and I want her to cook. I knew you won't be here but it's a miracle that you're home so early." I answered her to defend Samantha while Samantha is glimpsing.

"Dia nako maong paulia nana sya." Isog nga tingog sa akong asawa.
("I'm here now so let her go home." A strong voice from my wife.)

"Dili na mahimo kay ako sya'ng gi.sturbo pagpauban nako. Kung gusto ka pwede naka molakaw." Pinasukong tubag nako sa iyaha.
("That's not possible, I disturbed her to come with me. If you want you can walk away." I madly answered her.)

Nagmog-ot sya nga misulod sa balay. Nagsige lang syag higda sa kwarto samtang kaming duha ni Samantha nag luto. Ako nagaprepare sa lutoon og si Samantha in charge sa pagluto. (She's frowning when she goes inside the house. She's lying in our room and the two of us Samantha is cooking. I'm in charge of preparing the food to cook and Samantha is in charge of cooking.)

pixabay

Miabot ang akong anak nga dako kaayo ang katawa pagkakita sa cake. Nakita niya kaming duha ni Samantha og nagpasalamt siya. (My son arrived with a big smile in his face when he's seeing the cake. He saw me and Samantha and he's saying thank you.) Migakos siyas akoa nga naghilak og wala ko kapogong makahilak usab. Kahibawo kong wala sya magdahom tungod sa sitwasyon namo karon og nagsulti. "Salamat kaayo Pa." (He hugs while crying and I couldn't stop myself from falling tears. I know she didn't expect this considering our situation.) 10 years old na si Jun pero bisan sa bata niyang pangedaran nakasabot na siya. Bootan nga bata ang akong anak maong looy kaayo kay dili sya kamao moreklamo. (Jun is 10 years old but even in his younger age he understands. My son is a nice child that's why I pity him because I never heard him complaining.)

Nakurat ko kay midool sya ni Samantha og migakos. Mi nigisi kini og miengon, "Daghang salamat Tita sa pagluto kay kahbawo ko dili ni mahimo tanan ni Papa." (I startled when he approach Samantha and hugs her. My son smiled and said, "Thank you very much, Auntie, for cooking because I knew Dad wouldn't make it all by himself.") Mikatawa nalang sad ko og mikatawa sab si Samantha. Mikalit og gawas ang akong asawa og gisigahan niya kinis iyang mata. Midagan ang bata sa akoa para motago. (I just laughed and Samantha as well. Suddenly my wife goes outside and she stares Jun with her big eyes. The kid runs towards me and hide.)

" Jun ali," Gitawag ang akong anak sa akong asawa.
("Jun come," She called our son.)

Wala midool ang bata og padayon nga mitago sa akong luyo. Midool siya sa bata og gibira ang braso sa bata. (Our son didn't listen and continue hiding at my back. My wife walking towards me and she pulls the arm of the child.) Gitulod nako akong asawa kay nakita ko nga nasakitan ang bata. Unya dali-dali nga midool si Samantha para kuhaon ang bata. (I pushed my wife because I saw the child is hurting. Samantha comes with us immediately and takes away the child.)

"Unsay katungod nimo para pasakitan ang bata?" Sukoa kaayo ko nga nagsulti sa akong asawa.
("You don't have the right to hurt the child." I'm so mad to my wife.)

"Hello, anak nako sya maong naa koy katungod," Way kwenta niyang tubag.
(Hello, he is my son that' why I have the right.)

"Sa papel siguro pero sa pagbati wala. Lakaw na diri, sakto na nga nakita akong anak nahadlok na nimo." Akong kasuko nagpadayon.
("In papers maybe but feelings no. Leave here, I saw enough that my son is afraid of you." My anger continues.

Milakaw akong asawa nga nag mog-ot og suko kaayo. Apan kami sa balay nagmalipayon nga nag celebrate sa birthday sa akong anak.
My wife left frowning and very mad. While we are so happy celebrating the birthday of my son.

pixabay
Semana ang milabay miadto kos munisipyo para makipag buwag sa akong asawa. Gusto nakong buhaton sa maayong paagi. Dako nakong kalipay kay ang among kasal pike diay. (Weeks passed I go to the municipal's office to divorce my wife. I want to do it legal. So much happiness in my face because our marriage was a fake.) Gipike ni sa akong asawa kay kasado man dy sya sa lain. Nakahibawo akong asawa sa akong gibuhat og midool syag usab nako. Wala nako midawat niya og iya kong gihadlok sa pagkuha sa bata. (My wife was faking our marriage because she was married to another guy. She knew about what I did and she begs to be back from what we used to. I refused her offer and she threatened me to have the child's custody.) Midool ko og attorney bahin ani og gisulti nako nga mopasakit sya og bata unya ang bata nahadlok ma sa iyaha. Gitoohan ako sa husgado og ako ang nakadaog sa kaso. Naa nako among anak og nag uban na sad mi ni Samantha. (I found an attorney to help me with this matter and I said everything. My wife was hurting my son and my son is afraid of her. The court believes me and I won the case. I have the custody of my son and we live together with Samantha.) Milabay ang mga tuig og nagkaanak na sad mi ni Samantha. Pasalamat ko kay wala man sya nausab og nagpuyo mi nga mailpayon usa ka pamilya. (Years had passed and I have another child with Samantha. I'm so thankful that she doesn't change. Now we are happy together as a family.

END